Reglement

Reglement


 

Inwendig reglement Supportersclub Pigeon D’Or. -   2019/2020


A. Algemene regels.

 


1.1 Men is lid vanaf het ogenblik dat een lid van het bestuur de lidgelden heeft ontvangen en in de boekhouding heeft ingeschreven of gestort heeft op de rekening van de club. Ieder jaar wordt het lidgeld op een vergadering vastgelegd voor het volgende seizoen. Indien er noodzaak is dit lidgeld te verhogen zal dit door de bestuursleden worden vastgelegd.

 


1.2. Bij nader onderzoek kan iemand geweigerd worden indien hij / zij niet met goede bedoelingen lid is geworden of in een andere club is geweigerd door toestanden of gedragingen die niet met de hoffelijkheid stroken. We ontvangen dan GEEN lidgeld of betalen het terug.


Hetzelfde kan gebeuren na verloop van tijd indien de bestuursleden van supportersclub Pigeon d’Or niet op de hoogte waren vanaf het begin over het gedrag van een bepaald persoon. De lidgelden die betaald werden (na minstens 30 dagen) worden verbeurd verklaard en komen ten goede van de algemene werking van de club.

 


1.3. Leden die zich gedurende de loop van het seizoen misdragen (dit kan zijn tijdens een wedstrijd maar ook buiten het stadion of op de supportersbus en in het lokaal.) of enige vorm van hooliganisme vertonen worden na samenspraak van het bestuur onmiddellijk uit de club ontslagen.

 


2.1. Met moet minstens 6 jaar oud zijn om aan te sluiten bij de club. Tot de leeftijd van 12 jaar MOET je vergezeld zijn van een ouder of begeleider om met onze bus mee te reizen. Het lidgeld voor deze kinderen is ook op voorhand vastgesteld. Daardoor krijgen ze een zitplaats op de bus toegewezen. Begeleiders van meer dan 4 kinderen zullen niet toegestaan worden.


B. Reglementering voor de bus.


3.1. De leden krijgen altijd de voorkeur tot inschrijving op de bus. Deze bus is naar goeddunken door de bestuursleden aangeworven om de verplaatsingen in zo goed mogelijke omstandigheden te volbrengen. De meerprijs of het lidgeld kan op geen enkel ogenblik of om geen enkele reden teruggevorderd worden. Ook al zijn er door omstandigheden minder dan de geplande 14 wedstrijden. (verplaatsing) Wie zich inschrijft (leden en NIET leden) verklaren zich akkoord met dit reglement.

 

 


3.2. Wanneer door overmacht of ongekende reden (ongeval e.a.) de bus de verplaatsing niet kan maken kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden. Ook voor gebeurlijke ongevallen tijdens de verplaatsingen is de club niet verantwoordelijk behalve deze waar de oorzaak duidelijk bij de inrichters ligt.

 


3.3 Indien door ongekende of gekende reden (weersomstandigheden e.a.) de wedstrijd wordt afgelast en de bus reeds vertrokken was aan zijn vertrekplaats (busgarage o.d.)  kan de eventuele nieuwe verplaatsing naar dezelfde tegenstrever niet GRATIS gebeuren. De leden betalen dan een vastgestelde ledenprijs en moeten zich opnieuw inschrijven.

 


4.1. De leden krijgen een ledenkaart, indien ze daar om vragen, die bewijst dat ze hun lidgeld hebben vereffend. Deze ledenkaart mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan een ander persoon. Misbruik hiervan zal onmiddellijke uitsluiting uit de club tot gevolg hebben. Indien de supps club aangesloten is/blijft bij de federatie (= overkoepelend orgaan van de supportersclubs) kan het dat er van hieruit lidkaarten bezorgd worden.  Deze lidkaarten staan op naam en hebben meestal vele voordelen bij handelaars en firma's die de club steunen. PD betaalt de aansluiting voor al de leden aan de federatie.

 


4.2. De club behoudt het recht om de busverplaatsingen te annuleren, voor het verdere verloop van het  seizoen, indien er meerdere malen (minstens 3) minder dan 10 personen meegaan en zal men de leden tijdig verwittigen wanneer de bus niet meer wordt ingericht. Dit om grote verliezen te vermijden en de clubkas niet in een negatieve toestand te laten verzeilen. Ook indien er voor één bepaalde verplaatsing minder dan 10 inschrijvingen zijn kan het bestuur beslissen om deze verplaatsing af te lassen. We proberen dan onze leden mee te laten reizen met een andere bus. We betalen die verplaatsing terug aan onze leden die een abonnement voor de bus hadden aangeschaft.

 


5.1. Op de bus worden drank en eventueel broodjes aan een democratische prijs verkocht. De prijs voor deze dranken en broodjes worden door het bestuur vastgelegd. Ook een pronostiek van de komende wedstrijd wordt ingericht. Men betaalt 1 € voor 2 uitslagen. Wie de juiste uitslag heeft gezet kan zijn prijs bekomen bij de inrichters. Van de rondgehaalde gelden zal 50 % uitbetaald worden tenzij er door de inrichters andere prijzen worden voorzien. Dit zal op voorhand meegedeeld worden. Indien er meerdere deelnemers hebben gewonnen zal de prijs verdeeld worden door deling van het aantal winnaars.  De winst op de verkoop van de dranken en van de pronostiek zal dienen om de onkosten van de bus te betalen.

 


5.2. De vertrekuren zullen in het lokaal ter inzage worden opgehangen. Gelieve deze stipt te respecteren. Eén kwartier na het eindsignaal zal de bus terug vertrekken naar Leuven.

(Tenzij er op de bus andere afspraken gemaakt worden om reden van bv viering, contacten e.d.) Vermits dranken en broodjes op de bus verkrijgbaar zijn is het niet nodig langer in de kantine van de tegenstrever te blijven. Wie wenst kan in het lokaal nadien nog genoeg nakaarten over de wedstrijd.

 


5.3. Nieuwe leden dienen het reglement te lezen en verklaren zich er mee akkoord zoniet kunnen ze niet als lid aanvaard worden.

 


Het BESTUUR.


depigeondor.be© 03/2009

Supportersclub OHL - Pigeon d'Or - Tiensesteenweg 2, 3001 HEVERLEE - 016/22.17.12 - depigeondor@gmail.com