Reglement

REGLEMENT


Innerlijk reglement Supportersclub Pigeon D’Or. -   2024/2025  (v 01 juni 2023)

 

Op de algemene vergadering van 22 mei 2022, in ons lokaal werden volgende beslissingen aangepast:

Door de onzekerheid inzake Covid en andere onvoorziene toestanden worden er ook dit seizoen GEEN bus abonnementen verkocht. Hierdoor vervalt het punt 4.1 van ons innerlijk reglement voor dit seizoen. De individuele busprijs van de vorige 3 seizoenen blijft behouden. Leden betalen 12 € per verplaatsing NIET-leden betalen 20 €. Wie mee reist MOET zich aan de reglementen van die dag houden (mondmasker, WC, enz. indien van toepassing) en ermee akkoord zijn.  Het lidgeld blijft voor 2024/2025 behouden op 15 € per persoon.

 

  1. Algemene regels.

 

1.1 Men is lid vanaf het ogenblik dat een lid van het bestuur de lidgelden heeft ontvangen en in de boekhouding heeft ingeschreven of gestort heeft/is op de rekening van de club. Ieder jaar wordt het lidgeld op een vergadering bekrachtigd/vastgelegd voor het volgende seizoen. Indien er noodzaak is dit lidgeld te verhogen zal dit door de bestuursleden worden vastgelegd.

 

1.2. Bij nader onderzoek kan iemand geweigerd worden indien hij / zij niet met goede bedoelingen lid is geworden of in een andere club is geweigerd door toestanden of gedragingen die niet met de hoffelijkheid stroken. We ontvangen dan GEEN lidgeld of betalen het terug.

Hetzelfde kan gebeuren na verloop van tijd indien de bestuursleden van supportersclub Pigeon d’Or niet op de hoogte waren vanaf het begin over het gedrag van een bepaald persoon. De lidgelden die betaald werden (na minstens 30 dagen) worden verbeurd verklaard en komen ten goede van de algemene werking van de club.

 

1.3. Leden die zich gedurende de loop van het seizoen misdragen (dit kan zijn tijdens een wedstrijd maar ook buiten het stadion of op de supporters bus en in het lokaal.) of enige vorm van hooliganisme vertonen worden na samenspraak van het bestuur onmiddellijk uit de club ontslagen.


      2. Uitzonderingen / beslissingen


2.1. Met moet minstens 6 jaar oud zijn om aan te sluiten bij de club. Tot de leeftijd van 12 jaar MOET je vergezeld zijn van een ouder of begeleider om met onze bus mee te reizen. Het lidgeld voor deze kinderen is ook op voorhand vastgesteld. Daardoor krijgen ze een zitplaats op de bus toegewezen. Begeleiders van meer dan 4 kinderen zullen niet toegestaan worden.

 

2.2. Supporterslub Pigeon D’Or besliste om geen leden van andere supportersclubs aan te sluiten om geschillen of betwistingen hieromtrent uit te sluiten en te voorkomen. We wijken hiervoor af van het RIO van de federatie die aansluiting bij meerdere supportersclubs goedkeurt. Ieder lid dat zich aansluit moet zijn keuze maken en aanvaardt de innerlijke reglementering van Pigeon D’Or.


2.3. Leden die hun lidgeld betaalden en nadien willen over stappen naar een andere supportersclub kunnen hun lidgeld binnen de 30 dagen na betaling hun lidgeld terugvorderen. Deze terugbetaling kan op een gewone manier aangevraagd worden (bv mail, tel of brief) Ze krijgen een bericht dat ze dan niet langer lid zijn van PD en geen interne briefwisseling meer ontvangen. Het bestuur beslist wie in aanmerking komt voor een terugbetaling omdat er onder bepaalde voorwaarden een veto kan gesteld worden (bv. schulden aan de supp club PD) Indien de betrokkene het betaalde lidgeld ten goede van de kas laat zal dit voor de algemene werking van de supp club dienen.


2.4. Een aansluiting als STEUNEND lid is wel mogelijk. De betaalde som (minstens gelijk aan het lidgeld van dat seizoen of meer) wordt eveneens voor de algemene werking van de club aangewend. Dit kan dus voor leden die ook bij een andere supportersclub zijn aangesloten.

Een steunend lid mag niet deelnemen aan de evenementen/inrichtingen van de PD behalve indien het bestuur hierop een uitzondering maakt. Ze krijgen geen info of nieuwsbrief zoals de gewone leden maar kunnen afzonderlijk uitgenodigd of aangeschreven worden. Deze uitzonderlijke regel dient om misbruik van het vertrouwen of van een oneerlijke aansluiting te voorkomen. Het lid beslist zelf over zijn aansluiting maar PD zal geen specifieke controle uitvoeren om na te gaan of deze persoon bij een andere club al is aangesloten.     3. Reglementering voor de bus.

 

 3.1. De leden krijgen altijd de voorkeur tot inschrijving op de bus. Deze bus is naar goeddunken door de bestuursleden aangeworven om de verplaatsingen in zo goed mogelijke omstandigheden te volbrengen. De meerprijs of het lidgeld kan op geen enkel ogenblik of om geen enkele reden teruggevorderd worden. Ook al zijn er door omstandigheden minder dan de geplande 15 wedstrijden. (verplaatsing) Wie zich inschrijft (leden en NIET leden) verklaren zich akkoord met dit reglement.

 

 3.2. Wanneer door overmacht of ongekende reden (ongeval e.a.) de bus de verplaatsing niet kan maken kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden. Ook voor gebeurlijke ongevallen tijdens de verplaatsingen is de club niet verantwoordelijk behalve deze waar de oorzaak duidelijk bij de inrichters ligt.

 

3.3 Indien door ongekende of gekende reden (weersomstandigheden e.a.) de wedstrijd wordt afgelast en de bus reeds vertrokken was aan zijn vertrekplaats (bus garage o.d.)  kan de eventuele nieuwe verplaatsing naar dezelfde tegenstrever niet GRATIS gebeuren. De leden betalen dan een vastgestelde ledenprijs en moeten zich opnieuw inschrijven.


     4. Ledenkaart / beslissingen / busabonnement (niet van toepassing in 2024/2025)

 

4.1.  De leden krijgen een ledenkaart, indien ze daar om vragen, die bewijst dat ze hun lidgeld hebben vereffend. Ze kunnen ook een busabonnement aanschaffen indien ze dit willen. (indien van toepassing) De voorwaarden en de prijs hiervan worden voor het seizoen al aangekondigd. Dit busabonnement mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan een ander persoon. Misbruik hiervan zal onmiddellijke uitsluiting uit de club tot gevolg hebben. Indien de supps club aangesloten is/blijft bij de federatie (= overkoepelend orgaan van de supportersclubs) kan het dat er van hieruit lidkaarten bezorgd worden.  Deze lidkaarten staan op naam en hebben meestal vele voordelen bij handelaars en firma's die de club steunen. PD betaalt de aansluiting voor al de leden aan de federatie indien van toepassing.

 

4.2. De club behoudt het recht om de bus verplaatsingen te annuleren, voor het verdere verloop van het  seizoen, indien er meerdere malen (minstens 3) minder dan 10 personen meegaan en zal men de leden tijdig verwittigen wanneer de bus niet meer wordt ingericht. Dit om grote verliezen te vermijden en de clubkas niet in een negatieve toestand te laten verzeilen. Ook indien er voor één bepaalde verplaatsing minder dan 10 inschrijvingen zijn kan het bestuur beslissen om deze verplaatsing af te lassen. We proberen dan onze leden mee te laten reizen met een andere bus. We betalen die verplaatsing terug aan onze leden die een abonnement voor de bus hadden aangeschaft.

Ook indien er door omstandigheden GEEN kandidaten van het bestuur zijn die kunnen meereizen en de organisatie van een bus regelen kan de bus afgelast worden en worden de betalende leden en niet leden terugbetaald met een max. van de ingelegde gelden. Het bestuur behoud het recht om één of meerdere kandidaten aan te duiden die wel bereid zijn om de bus in de beste omstandigheden te begeleiden en de nodige diensten te verzorgen. Deze personen krijgen een mandaat om één of meerdere verplaatsingen de taak over te nemen en de nodige beslissingen te nemen voor de goede gang van zaken tijdens de busreis, waardoor de organisatie en de verzekering onder de naam van “Supportersclub Pigeon D’or” gegarandeerd blijft.  De opgelegde taken blijven dezelfde maar moeten door de vervangende personen volbracht worden met als doel een goede begeleiding, de organisatie en de veiligheid van de medereizigers.


     5.  Te volgen regels

 

5.1. Op de bus worden drank en eventueel broodjes e.d. (soms chips, nootjes, saucisse of andere) aan een democratische prijs verkocht. Eigen drank mee brengen en verbruiken is dus verboden! De prijs voor deze dranken en broodjes of andere versnaperingen worden door het bestuur vastgelegd. Ook een pronostiek van de komende wedstrijd wordt ingericht. Men betaalt 1 € voor 2 uitslagen. Wie de juiste uitslag heeft gezet kan zijn prijs bekomen bij de inrichters. Van de rond gehaalde gelden zal 50 % uitbetaald worden tenzij er door de inrichters andere prijzen worden voorzien. Dit zal op voorhand meegedeeld worden. Indien er meerdere deelnemers hebben gewonnen zal de prijs uitbetaald worden aan de deelnemer die de dichtstbijzijnde minuut van het eerste doelpunt op zijn deelnemersbriefje vermeld heeft. Bij een  0-0 stand zal de winnaar door loting gekend worden. Eveneens als er meerdere personen een gelijke minuut aanduiden.

(ook bv. wie ’47 zet kan ‘45+2 of 2e helft ’47 zijn) beiden geldig.

De winst op de verkoop van de dranken en van de pronostiek zal dienen om de onkosten van de bus te betalen.

 

5.2. De vertrekuren zullen in het lokaal ter inzage worden opgehangen. Gelieve deze stipt te respecteren. Eén kwartier na het eindsignaal zal de bus terug vertrekken naar Leuven.

(Tenzij er op de bus andere afspraken gemaakt worden om reden van bv viering, contacten e.d.) Vermits dranken en broodjes op de bus verkrijgbaar zijn is het niet nodig langer in de kantine van de tegenstrever te blijven. Wie wenst kan in het lokaal nadien nog genoeg nakaarten over de wedstrijd.

 

5.3. Op vraag van de busmaatschappij en voor de algemene veiligheid zijn alle medereizigers verplicht om een gordel te dragen en tijdens de busreis te blijven zitten. Rechtstaan en in de gang van de bus rondlopen is NIET toegestaan.  Uitzonderingen zijn onze (bestuurs) leden die bv voor de pronostiek of het ophalen van gelden mogen rondgaan en de bus verantwoordelijke of zijn vervanger die de dranken bedient. Ook wie naar het toilet moet mag van een uitzondering hierop gebruik maken. Alle ander misbruik is op eigen verantwoordelijkheid van iedere medereiziger.

 

Nieuwe leden dienen het reglement te lezen en verklaren zich er mee akkoord zo niet kunnen ze niet als lid aanvaard worden.

 

Het BESTUUR.